0764222218

Khóa học lập trình VBA cơ bản

Khóa học lập trình VBA cơ bản | daotaotinhoc

Trong thời đại công nghệ 4.0 đang bùng nổ, tự động hóa chiếm vai trò quan trọng. Nó giúp chúng ta thực hiện công việc nhanh chóng, đầy hiệu quả. Khóa học lập trình VBA cơ bản sẽ trang bị cho bạn các kỹ năng để tự dộng hóa trên Excel. Nếu bạn muốn thất nghiệp hãy bỏ qua bài viết này.

Học xong Khóa học lập trình VBA cơ bản, bạn có thể hoàn toàn viết cho mình một phần mềm trên Excel phục vụ cho công việc.

Hình thức học: Online.

Lịch học: liên hệ Nguyễn Quang Vinh hoặc Phạm Văn Kiểu

Nội dung Khóa học lập trình VBA cơ bản

Buổi 1:

Giới thiệu VBA.

Sử dụng các cửa sổ trong VBA: Local Window, Immediate Window, Watch Window.

Record Macro, sửa Macro.

Thêm Module, xóa Module. Giới thiệu các Module Worksheet, Module ThisWorkbook.

Tìm những phương thức, thuộc tính bằng Record Macro.

Giới thiệu về chức năng Sub, Function.

Thực hành 1.1: Viết code “Thêm, Xóa, Đổi Tên Sheet, Ghi nội dung vào Excel…”

Thực hành 1.2: Viết code “Định dạng một vùng dữ liệu, xóa dữ liệu trùng…”

Buổi 2:

Sử dụng Msgbox, Inputbox, Debug.Print

Tạo Sub, Function. Phạm vi hoạt động của chương trình con.

Khai báo biến, phạm vi hoạt động, thơi gian sống.

Phạm vi hoạt động của biến.

Phạm vi hoạt động của Sub, Function

Công cụ Ghi tiếng Việt, PickColor.

Thực hành 2.1: Ghi nội dung Tiếng Việt vào Excel.

Thực hành 2.2: Định dạng màu cho một vùng dữ liệu.

Thực hành 2.3: Yêu cầu nhập liệu, hiển thị kết quả thông qua Msgbox và Debug.Print

Buổi 3:

Cấu trúc If…Then…Else và cấu trúc Select Case.

Các kiểu dữ liệu trong VBA.

Các hàm xử lý trong VBA.Lấy các hàm Excel sử dụng trong VBA.

Vòng lặp For … Next.

Thực hành 3.1: Lặp qua các ô trong Range, xử lý số liệu tự động.

Thực hành 3.2:  Đếm số ô có màu chỉ định trong một vùng.

Thực hành 3.3: Áp dụng các Function kết hợp For, If, Select để xử lý bài toán.

Buổi 4:

Làm việc với mảng: mảng động, mảng tĩnh.

Vòng lặp For Each … Next.

Vòng lặp Do While … Loop, Do Until Loop.

Thực hành 4.1: Tạo mảng tĩnh, lặp qua các phần tử trong mảng.

Thực hành 4.2: Tạo mảng động, lặp qua các phần tử trong mảng.

Thực hành 4.3: Ứng dụng vòng lặp Do…

Buổi 5:

Làm việc với đối tượng Range, Workbook, Worksheet.

Thực hành 5.1: Tạo file Excel, mở file Excel, Đóng file Excel, Lưu file Excel

Thực hành 5.2: Tổng hợp dữ liệu trong cùng 1 sheet.

Thực hành 5.3: Tổng hợp dữ liệu trong cùng 1 file, ở nhiều sheet khác nhau.

Thực hành 5.4: Tổng hợp dữ liệu ở các file khác nhau.

Buổi 6:

Làm việc với đối tượng Font, Boder, Comment, Hyperlink…

Làm việc với Dictionary.

Thực hành 6.1: Sử dụng Dictionary.

Thực hành 6.2: Tổng hợp dữ liệu không trùng lặp bằng Dictionary.

Buổi 7:

Giới thiệu UserForm, các Control (button, combobox, listbox, label, textbox, refEdit, listview,..)

Các sự kiện thường dùng của UserForm và các Control.

Thực hành 7.1: Tạo Form đăng nhập.

Thực hành 7.2: Tạo Form chạy một chương trình.

Thực hành 7.3: Tạo Form chỉ cho phép nhập số vào Textbox.

Thực hành 7.4: Tạo Form với Combobox load danh sách các sự lựa chọn.

Buổi 8:

Làm việc với Open File Dialog.

Sử dụng các Control trên Worksheet.

Thực hành 8.1: Tạo Form chọn File Excel và load Path của các file vào Listbox.

Thực hành 8.2: Chèn ảnh hàng loạt vào file Excel.

Thực hành 8.3: Lọc nhanh dữ liệu với nhiều điều kiện.

Thực hành 8.3: Tự động hiện gợi ý khi nhập liệu.

Buổi 9:

Điều khiển chuột.

Mở bất kì một chương trình.

Senkey.

Thực hành 9.1: AutoClick.

Thực hành 9.2: Điêu khiển tự động một chương trình.

Buổi 10:

Làm việc với dữ liệu online.

Thực hành 10.1: Lấy dữ liệu từ Web về.

Thực hành 10.2: Tự động gửi mail.

Thực hành 10.3: Đăng nhập Facebook, post Tatus.

Fanpage: https://www.facebook.com/daotaotinhoc.vietnam/.

 

Mời bạn đánh giá