Đăng ký học

THỜI GIAN HỌC CỦA CÁC CA HỌC

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Ca 1 8h-9h30 8h-9h30 8h-9h30 8h-9h30 8h-9h30 8h-9h30 8h-9h30
Ca 2 10h-11h30 10h-11h30 10h-11h30 10h-11h30 10h-11h30 10h-11h30 10h-11h30
Ca 3 13h30-15h 13h30-15h 13h30-15h 13h30-15h 13h30-15h 13h30-15h 13h30-15h
Ca 4 15h30-17h 15h30-17h 15h30-17h 15h30-17h 15h30-17h 15h30-17h 15h30-17h
Ca 5 17h30-19h 17h30-19h 17h30-19h 17h30-19h 17h30-19h 17h30-19h 17h30-19h
Ca 6 19h30-21h 19h30-21h 19h30-21h 19h30-21h 19h30-21h 19h30-21h 19h30-21h