THỜI GIAN HỌC CỦA CÁC CA HỌC

Thời gianThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Ca 18h-9h308h-9h308h-9h308h-9h308h-9h308h-9h308h-9h30
Ca 210h-11h3010h-11h3010h-11h3010h-11h3010h-11h3010h-11h3010h-11h30
Ca 313h30-15h13h30-15h13h30-15h13h30-15h13h30-15h13h30-15h13h30-15h
Ca 415h30-17h15h30-17h15h30-17h15h30-17h15h30-17h15h30-17h15h30-17h
Ca 518h00-19h3018h00-19h3018h00-19h3018h00-19h3018h00-19h3018h00-19h3018h00-19h30
Ca 619h40-21h1019h40-21h1019h40-21h1019h40-21h1019h40-21h1019h40-21h1019h40-21h10
Mời bạn đánh giá